Navy White Satin Stripe

Avaliable Sizes:
90x156 Inches Rectangle